උන්මාදනීය 'AASHIQUI 2' ගීත සියල්ල Mix වෙන හැටි : උන්මාදනීය 'AASHIQUI 2' ගීත සියල්ල Mix වෙන හැටි
 

 
3090
 
3145
 
3471
 
3350
 
3802
 
3657
 
3278
 
3521
 
3730
 
3679
 
3902
 
3689
 
3762
 
386
 
3406
 
3687
 
3996
 
387
 
3598
 
3331
 
277
 
204
 
3904
 
4010
 
3853