උන්මාදනීය 'AASHIQUI 2' ගීත සියල්ල Mix වෙන හැටි : උන්මාදනීය 'AASHIQUI 2' ගීත සියල්ල Mix වෙන හැටි
 

 
3000
 
3050
 
3377
 
3257
 
3713
 
3555
 
3190
 
3426
 
3638
 
3604
 
3808
 
3600
 
3633
 
388
 
3319
 
3606
 
3920
 
390
 
3493
 
3237
 
276
 
205
 
3798
 
3934
 
3760