උන්මාදනීය 'AASHIQUI 2' ගීත සියල්ල Mix වෙන හැටි : උන්මාදනීය 'AASHIQUI 2' ගීත සියල්ල Mix වෙන හැටි
 

 
3168
 
3224
 
3557
 
3449
 
3907
 
3749
 
3351
 
3611
 
3811
 
3763
 
3991
 
3772
 
3892
 
386
 
3490
 
3784
 
4109
 
387
 
3693
 
3405
 
276
 
205
 
3983
 
4113
 
3932