උන්මාදනීය 'AASHIQUI 2' ගීත සියල්ල Mix වෙන හැටි : උන්මාදනීය 'AASHIQUI 2' ගීත සියල්ල Mix වෙන හැටි
 

 
2947
 
2999
 
3327
 
3205
 
3640
 
3500
 
3130
 
3368
 
3590
 
3550
 
3749
 
3541
 
3555
 
386
 
3272
 
3548
 
3852
 
388
 
3451
 
3181
 
276
 
204
 
3746
 
3889
 
3714