භාෂාව නොතේරුනාට තේරෙනවා නේද මේ ආදරේ තරම : භාෂාව නොතේරුනාට තේරෙනවා නේද මේ ආදරේ තරම
 

 
903
 
856
 
810
 
898
 
807
 
844
 
780
 
854
 
751
 
971
 
761
 
779
 
726
 
932
 
783
 
796
 
875
 
851
 
915
 
759
 
833
 
839
 
784
 
883
 
969