ඇමරිකාව හදපු සුපිරි ත්‍රිවීල් එක : ඇමරිකාව හදපු සුපිරි ත්‍රිවීල් එක
 

 
1182
 
1178
 
1092
 
1224
 
1095
 
1105
 
1080
 
1195
 
1012
 
1266
 
1032
 
1091
 
1026
 
1223
 
1091
 
1094
 
1195
 
1149
 
1194
 
1218
 
1089
 
1118
 
1070
 
1133
 
1310