බැලුන් එකකින් අතුරුපස ගන්න භාජනයක් හදන්න දන්නවද එහෙනම් මෙන්න : බැලුන් එකකින් අතුරුපස ගන්න භාජනයක් හදන්න දන්නවද එහෙනම් මෙන්න
 

 
689
 
647
 
600
 
690
 
590
 
654
 
574
 
657
 
535
 
775
 
557
 
568
 
521
 
743
 
570
 
575
 
684
 
640
 
714
 
547
 
643
 
629
 
572
 
704
 
750