මධ්‍යම රාත්‍රි 12.00 ට වෙළද සැලක Cctv කැමරාවක සටහන් වූ අත්භූත සිදුවිමක් : මධ්‍යම රාත්‍රි 12.00 ට වෙළද සැලක Cctv කැමරාවක සටහන් වූ අත්භූත සිදුවිමක්
 

 
684
 
643
 
595
 
685
 
587
 
650
 
569
 
653
 
532
 
770
 
549
 
565
 
514
 
743
 
564
 
568
 
679
 
636
 
705
 
543
 
639
 
621
 
570
 
700
 
744