පාරේ වැටිලා තියෙන ඩොලර් 100 ට වෙන වැඩේ බලන්නකෝ : පාරේ වැටිලා තියෙන ඩොලර් 100 ට වෙන වැඩේ බලන්නකෝ
 

 
966
 
907
 
863
 
957
 
867
 
892
 
838
 
942
 
800
 
1030
 
817
 
842
 
783
 
991
 
858
 
856
 
925
 
900
 
977
 
824
 
901
 
901
 
839
 
931
 
1038