පාරේ වැටිලා තියෙන ඩොලර් 100 ට වෙන වැඩේ බලන්නකෝ : පාරේ වැටිලා තියෙන ඩොලර් 100 ට වෙන වැඩේ බලන්නකෝ
 

 
934
 
892
 
1053
 
948
 
912
 
1010
 
1073
 
882
 
902
 
813
 
982
 
970
 
924
 
1008
 
1005
 
864
 
1019
 
946
 
1043
 
993
 
1071
 
1004
 
1011
 
983
 
1031