පාරේ වැටිලා තියෙන ඩොලර් 100 ට වෙන වැඩේ බලන්නකෝ : පාරේ වැටිලා තියෙන ඩොලර් 100 ට වෙන වැඩේ බලන්නකෝ
 

 
594
 
601
 
734
 
657
 
632
 
691
 
768
 
588
 
600
 
526
 
699
 
660
 
639
 
735
 
743
 
578
 
714
 
601
 
716
 
684
 
767
 
707
 
710
 
694
 
704