පාරේ වැටිලා තියෙන ඩොලර් 100 ට වෙන වැඩේ බලන්නකෝ : පාරේ වැටිලා තියෙන ඩොලර් 100 ට වෙන වැඩේ බලන්නකෝ
 

 
710
 
703
 
841
 
764
 
738
 
790
 
867
 
687
 
702
 
629
 
790
 
771
 
728
 
827
 
840
 
677
 
807
 
711
 
820
 
789
 
866
 
807
 
810
 
797
 
828