පාරේ වැටිලා තියෙන ඩොලර් 100 ට වෙන වැඩේ බලන්නකෝ : පාරේ වැටිලා තියෙන ඩොලර් 100 ට වෙන වැඩේ බලන්නකෝ
 

 
815
 
800
 
938
 
857
 
828
 
893
 
959
 
780
 
807
 
736
 
897
 
867
 
817
 
919
 
926
 
766
 
920
 
830
 
923
 
896
 
971
 
897
 
911
 
888
 
933