වේගයෙන් වැඩ කරන මිනිස්සු මෙන්න : වේගයෙන් වැඩ කරන මිනිස්සු මෙන්න
 

 
610
 
565
 
525
 
600
 
515
 
574
 
490
 
571
 
451
 
688
 
466
 
484
 
438
 
653
 
477
 
492
 
603
 
567
 
623
 
465
 
570
 
533
 
486
 
620
 
647