කොහොමද අක්කලගෙ පැද්දිල්ල : කොහොමද අක්කලගෙ පැද්දිල්ල
 

 
1111
 
1091
 
1022
 
1143
 
1011
 
1032
 
986
 
1107
 
936
 
1203
 
952
 
1007
 
950
 
1136
 
1008
 
1008
 
1103
 
1059
 
1115
 
1111
 
1015
 
1048
 
996
 
1067
 
1222