සෙල්ලම් කරද්දි ලඟට ආපු කුරුල්ලෙකුට මුගටි පැටියෙක් දාපු කින්ඩිය : සෙල්ලම් කරද්දි ලඟට ආපු කුරුල්ලෙකුට මුගටි පැටියෙක් දාපු කින්ඩිය
 

 
695
 
743
 
852
 
666
 
738
 
750
 
624
 
608
 
799
 
657
 
724
 
820
 
782
 
819
 
672
 
756
 
764
 
630
 
581
 
641
 
728
 
594
 
571
 
771
 
721