ඉක්මනින් සැන්ඩ්විච් හදමු ද? : ඉක්මනින් සැන්ඩ්විච් හදමු ද?
 

 
1214
 
1262
 
1353
 
1134
 
1230
 
1246
 
1194
 
1122
 
1303
 
1112
 
1183
 
1355
 
1252
 
1353
 
1157
 
1248
 
1271
 
1128
 
1098
 
1140
 
1280
 
1035
 
1066
 
1263
 
1188