බිරිඳ නිවසේ නැති කල්හි මෙහෙකාරියට පෙම් බැඳි හාම්පුතාගේ ඉරණම විසඳුන හැටි ! : බිරිඳ නිවසේ නැති කල්හි මෙහෙකාරියට පෙම් බැඳි හාම්පුතාගේ ඉරණම විසඳුන හැටි !
 

 
1040
 
1003
 
942
 
1061
 
945
 
968
 
917
 
1031
 
876
 
1127
 
884
 
929
 
875
 
1076
 
940
 
947
 
1021
 
986
 
1058
 
965
 
966
 
973
 
930
 
1011
 
1130