බිරිඳ නිවසේ නැති කල්හි මෙහෙකාරියට පෙම් බැඳි හාම්පුතාගේ ඉරණම විසඳුන හැටි ! : බිරිඳ නිවසේ නැති කල්හි මෙහෙකාරියට පෙම් බැඳි හාම්පුතාගේ ඉරණම විසඳුන හැටි !
 

 
687
 
646
 
597
 
690
 
589
 
652
 
573
 
654
 
534
 
772
 
556
 
568
 
521
 
743
 
567
 
575
 
683
 
637
 
713
 
546
 
642
 
628
 
572
 
700
 
749