බිරිඳ නිවසේ නැති කල්හි මෙහෙකාරියට පෙම් බැඳි හාම්පුතාගේ ඉරණම විසඳුන හැටි ! : බිරිඳ නිවසේ නැති කල්හි මෙහෙකාරියට පෙම් බැඳි හාම්පුතාගේ ඉරණම විසඳුන හැටි !
 

 
608
 
561
 
523
 
599
 
509
 
573
 
485
 
564
 
450
 
683
 
465
 
480
 
436
 
649
 
473
 
488
 
598
 
565
 
620
 
465
 
567
 
532
 
484
 
618
 
643