වවුනියාව ඇටඹගස්කඩ විහාරයක පවත්වාගෙන ගිය ළමා නිවාසයක සිටි ළමුන් 22ක් අපයෝජනයක : වවුනියාව ඇටඹගස්කඩ විහාරයක පවත්වාගෙන ගිය ළමා නිවාසයක සිටි ළමුන් 22ක් අපයෝජනයක
 

 
3074
 
3132
 
3462
 
3332
 
3789
 
3637
 
3267
 
3510
 
3721
 
3663
 
3890
 
3673
 
3749
 
388
 
3396
 
3675
 
3983
 
387
 
3583
 
3307
 
276
 
204
 
3894
 
4003
 
3842