වවුනියාව ඇටඹගස්කඩ විහාරයක පවත්වාගෙන ගිය ළමා නිවාසයක සිටි ළමුන් 22ක් අපයෝජනයක : වවුනියාව ඇටඹගස්කඩ විහාරයක පවත්වාගෙන ගිය ළමා නිවාසයක සිටි ළමුන් 22ක් අපයෝජනයක
 

 
2947
 
3000
 
3328
 
3205
 
3640
 
3502
 
3131
 
3368
 
3590
 
3551
 
3750
 
3541
 
3556
 
386
 
3274
 
3549
 
3852
 
388
 
3452
 
3181
 
276
 
204
 
3747
 
3889
 
3715