වවුනියාව ඇටඹගස්කඩ විහාරයක පවත්වාගෙන ගිය ළමා නිවාසයක සිටි ළමුන් 22ක් අපයෝජනයක : වවුනියාව ඇටඹගස්කඩ විහාරයක පවත්වාගෙන ගිය ළමා නිවාසයක සිටි ළමුන් 22ක් අපයෝජනයක
 

 
3000
 
3051
 
3378
 
3257
 
3713
 
3556
 
3191
 
3426
 
3638
 
3605
 
3809
 
3600
 
3634
 
386
 
3321
 
3607
 
3920
 
390
 
3493
 
3237
 
276
 
205
 
3799
 
3934
 
3761