වවුනියාව ඇටඹගස්කඩ විහාරයක පවත්වාගෙන ගිය ළමා නිවාසයක සිටි ළමුන් 22ක් අපයෝජනයක : වවුනියාව ඇටඹගස්කඩ විහාරයක පවත්වාගෙන ගිය ළමා නිවාසයක සිටි ළමුන් 22ක් අපයෝජනයක
 

 
2904
 
2956
 
3275
 
3131
 
3546
 
3458
 
3066
 
3311
 
3532
 
3493
 
3708
 
3500
 
3483
 
386
 
3226
 
3478
 
3769
 
387
 
3418
 
3118
 
276
 
204
 
3692
 
3829
 
3667