කැලම් මැක්රේට විරුද්ධව අනුරාධපුරයේදී විරෝධතාවක්. | A protest against Callum Macrae in Anuradhapura. : කැලම් මැක්රේට විරුද්ධව අනුරාධපුරයේදී විරෝධතාවක්. | A protest against Callum Macrae in Anuradhapura.
 

 
2006
 
2199
 
1752
 
2068
 
1827
 
384
 
336
 
1958
 
1744
 
203
 
248
 
234
 
292
 
1887
 
1808
 
1962
 
1820
 
1782
 
241
 
277
 
1948
 
1996
 
2086
 
1846
 
1860