කැලම් මැක්රේට විරුද්ධව අනුරාධපුරයේදී විරෝධතාවක්. | A protest against Callum Macrae in Anuradhapura. : කැලම් මැක්රේට විරුද්ධව අනුරාධපුරයේදී විරෝධතාවක්. | A protest against Callum Macrae in Anuradhapura.
 

 
1763
 
1968
 
1530
 
1836
 
1612
 
384
 
336
 
1722
 
1513
 
203
 
246
 
231
 
291
 
1650
 
1558
 
1741
 
1607
 
1558
 
240
 
279
 
1731
 
1771
 
1868
 
1623
 
1642