කැලම් මැක්රේට විරුද්ධව අනුරාධපුරයේදී විරෝධතාවක්. | A protest against Callum Macrae in Anuradhapura. : කැලම් මැක්රේට විරුද්ධව අනුරාධපුරයේදී විරෝධතාවක්. | A protest against Callum Macrae in Anuradhapura.
 

 
1688
 
1889
 
1461
 
1755
 
1537
 
384
 
336
 
1652
 
1445
 
204
 
248
 
233
 
295
 
1593
 
1486
 
1657
 
1546
 
1485
 
242
 
277
 
1644
 
1697
 
1790
 
1559
 
1586