කැලම් මැක්රේට විරුද්ධව අනුරාධපුරයේදී විරෝධතාවක්. | A protest against Callum Macrae in Anuradhapura. : කැලම් මැක්රේට විරුද්ධව අනුරාධපුරයේදී විරෝධතාවක්. | A protest against Callum Macrae in Anuradhapura.
 

 
1719
 
1920
 
1486
 
1791
 
1564
 
384
 
336
 
1673
 
1476
 
203
 
246
 
233
 
291
 
1614
 
1513
 
1695
 
1565
 
1514
 
241
 
278
 
1690
 
1727
 
1828
 
1582
 
1610