විනිශ්චයකරුගේ දැඩි ඉල්ලීම නිසා තරුණිය කරපු වැඩෙන් වේදිකාවම උණුසුම් වුන හැටි : විනිශ්චයකරුගේ දැඩි ඉල්ලීම නිසා තරුණිය කරපු වැඩෙන් වේදිකාවම උණුසුම් වුන හැටි
 

 
842
 
871
 
988
 
816
 
865
 
888
 
788
 
758
 
925
 
797
 
846
 
957
 
908
 
961
 
810
 
900
 
902
 
761
 
710
 
778
 
875
 
725
 
711
 
913
 
853