විනිශ්චයකරුගේ දැඩි ඉල්ලීම නිසා තරුණිය කරපු වැඩෙන් වේදිකාවම උණුසුම් වුන හැටි : විනිශ්චයකරුගේ දැඩි ඉල්ලීම නිසා තරුණිය කරපු වැඩෙන් වේදිකාවම උණුසුම් වුන හැටි
 

 
752
 
792
 
901
 
731
 
791
 
798
 
687
 
660
 
845
 
720
 
768
 
862
 
825
 
870
 
727
 
804
 
818
 
675
 
625
 
693
 
781
 
644
 
629
 
832
 
771