පොඩ්ඩෝ දෙන්නා දාන වැඩ කැලි ටික බලන්නකෝ වයසටද වැඩ කියලා : පොඩ්ඩෝ දෙන්නා දාන වැඩ කැලි ටික බලන්නකෝ වයසටද වැඩ කියලා
 

 
794
 
622
 
571
 
711
 
638
 
712
 
568
 
709
 
694
 
596
 
683
 
584
 
751
 
787
 
718
 
610
 
576
 
704
 
543
 
735
 
578
 
533
 
553
 
714
 
679