දෙවියනි ඔබ මැවූ ලොව පුදුමයි : දෙවියනි ඔබ මැවූ ලොව පුදුමයි
 

 
1172
 
1162
 
1081
 
1209
 
1082
 
1094
 
1061
 
1177
 
1005
 
1255
 
1020
 
1077
 
1013
 
1204
 
1070
 
1082
 
1176
 
1134
 
1180
 
1201
 
1075
 
1102
 
1058
 
1119
 
1288