දෙවියනි ඔබ මැවූ ලොව පුදුමයි : දෙවියනි ඔබ මැවූ ලොව පුදුමයි
 

 
594
 
601
 
733
 
657
 
632
 
691
 
768
 
588
 
599
 
526
 
699
 
660
 
639
 
735
 
743
 
578
 
714
 
601
 
716
 
684
 
767
 
707
 
710
 
694
 
704