දෙවියනි ඔබ මැවූ ලොව පුදුමයි : දෙවියනි ඔබ මැවූ ලොව පුදුමයි
 

 
771
 
755
 
899
 
818
 
788
 
848
 
920
 
738
 
755
 
692
 
852
 
829
 
786
 
887
 
886
 
726
 
876
 
777
 
873
 
846
 
923
 
857
 
862
 
851
 
889