දෙවියනි ඔබ මැවූ ලොව පුදුමයි : දෙවියනි ඔබ මැවූ ලොව පුදුමයි
 

 
704
 
697
 
834
 
757
 
734
 
789
 
864
 
684
 
697
 
629
 
785
 
767
 
724
 
824
 
835
 
675
 
805
 
700
 
817
 
787
 
863
 
802
 
810
 
791
 
825