දෙවියනි ඔබ මැවූ ලොව පුදුමයි : දෙවියනි ඔබ මැවූ ලොව පුදුමයි
 

 
932
 
890
 
1050
 
944
 
910
 
1008
 
1070
 
879
 
899
 
810
 
979
 
967
 
922
 
1007
 
1003
 
860
 
1015
 
941
 
1040
 
991
 
1066
 
1002
 
1010
 
979
 
1029