තම දරැවා බේරගන්න පියෙකු කළ සිතා ගත නොහැකි වැඩේ අවසානය තෙක් නරඹන්න : තම දරැවා බේරගන්න පියෙකු කළ සිතා ගත නොහැකි වැඩේ අවසානය තෙක් නරඹන්න
 

 
1062
 
887
 
831
 
962
 
921
 
955
 
793
 
971
 
952
 
851
 
920
 
819
 
995
 
1041
 
955
 
857
 
794
 
972
 
766
 
975
 
818
 
756
 
777
 
943
 
927