තම දරැවා බේරගන්න පියෙකු කළ සිතා ගත නොහැකි වැඩේ අවසානය තෙක් නරඹන්න : තම දරැවා බේරගන්න පියෙකු කළ සිතා ගත නොහැකි වැඩේ අවසානය තෙක් නරඹන්න
 

 
795
 
622
 
572
 
712
 
638
 
712
 
570
 
709
 
694
 
596
 
684
 
584
 
753
 
787
 
719
 
610
 
577
 
704
 
544
 
736
 
578
 
533
 
557
 
715
 
680