තම දරැවා බේරගන්න පියෙකු කළ සිතා ගත නොහැකි වැඩේ අවසානය තෙක් නරඹන්න : තම දරැවා බේරගන්න පියෙකු කළ සිතා ගත නොහැකි වැඩේ අවසානය තෙක් නරඹන්න
 

 
737
 
578
 
521
 
659
 
600
 
670
 
517
 
671
 
650
 
550
 
635
 
533
 
696
 
735
 
669
 
566
 
528
 
661
 
499
 
687
 
507
 
498
 
509
 
665
 
631