කොහොමද වතුර යට දාන වැඩ : කොහොමද වතුර යට දාන වැඩ
 

 
447
 
408
 
362
 
455
 
339
 
435
 
348
 
423
 
312
 
529
 
307
 
339
 
308
 
496
 
327
 
350
 
434
 
424
 
471
 
314
 
417
 
377
 
340
 
475
 
460