අඩි ගාණක් උඩ ඉදන් වැටුනත් කැඩෙන්නේ නැති බිත්තර මෙන්න..!! නූතන විද්‍යාවේ අපූරුව..!! : අඩි ගාණක් උඩ ඉදන් වැටුනත් කැඩෙන්නේ නැති බිත්තර මෙන්න..!! නූතන විද්‍යාවේ අපූරුව..!!
 

 
950
 
895
 
850
 
944
 
850
 
879
 
817
 
919
 
787
 
1013
 
801
 
828
 
771
 
976
 
839
 
840
 
910
 
890
 
959
 
810
 
878
 
886
 
827
 
921
 
1022