ලිෆ්ට් එකක් ඇතුලේ තරුණියකට වෙච්ච සියල්ල CCTV කැමරාවේ සටහන් වෙලා : ලිෆ්ට් එකක් ඇතුලේ තරුණියකට වෙච්ච සියල්ල CCTV කැමරාවේ සටහන් වෙලා
 

 
826
 
767
 
737
 
831
 
731
 
775
 
705
 
787
 
666
 
907
 
689
 
705
 
650
 
876
 
707
 
714
 
810
 
780
 
836
 
675
 
766
 
764
 
706
 
814
 
883