මේවගේ ඇස් රතුවන විහිළු නම් කරන්න එපා ඔන්න කිව්වා හොදේ : මේවගේ ඇස් රතුවන විහිළු නම් කරන්න එපා ඔන්න කිව්වා හොදේ
 

 
1115
 
1093
 
1025
 
1146
 
1012
 
1035
 
989
 
1109
 
937
 
1204
 
953
 
1009
 
951
 
1138
 
1010
 
1010
 
1105
 
1061
 
1118
 
1114
 
1017
 
1050
 
998
 
1068
 
1226