මේවගේ ඇස් රතුවන විහිළු නම් කරන්න එපා ඔන්න කිව්වා හොදේ : මේවගේ ඇස් රතුවන විහිළු නම් කරන්න එපා ඔන්න කිව්වා හොදේ
 

 
938
 
756
 
709
 
845
 
783
 
834
 
693
 
842
 
823
 
729
 
819
 
702
 
884
 
916
 
851
 
743
 
690
 
848
 
676
 
867
 
695
 
671
 
679
 
825
 
828