මේවගේ ඇස් රතුවන විහිළු නම් කරන්න එපා ඔන්න කිව්වා හොදේ : මේවගේ ඇස් රතුවන විහිළු නම් කරන්න එපා ඔන්න කිව්වා හොදේ
 

 
846
 
680
 
621
 
760
 
694
 
763
 
619
 
766
 
748
 
645
 
733
 
626
 
810
 
831
 
765
 
665
 
624
 
761
 
600
 
783
 
621
 
581
 
603
 
757
 
739