මේවා ඉතින් සල්ලි දීලවත් ගන්න බැරි ආතල් මචෝ : මේවා ඉතින් සල්ලි දීලවත් ගන්න බැරි ආතල් මචෝ
 

 
594
 
601
 
734
 
657
 
633
 
691
 
768
 
588
 
600
 
526
 
699
 
660
 
639
 
736
 
744
 
578
 
714
 
601
 
716
 
684
 
768
 
707
 
710
 
694
 
704