බුරැවාගේ පිටේ ගම වටේ ගිය තරැණියට වෙච්ච ආතල් වැඩේ : බුරැවාගේ පිටේ ගම වටේ ගිය තරැණියට වෙච්ච ආතල් වැඩේ
 

 
737
 
579
 
521
 
660
 
600
 
670
 
517
 
672
 
650
 
550
 
635
 
534
 
697
 
736
 
669
 
566
 
528
 
661
 
500
 
688
 
509
 
498
 
510
 
666
 
632