සරම ජාත්‍යන්තරයට ගිහින් සුද්දො සරමෙන් ගන්න වැඩ ටිකක් මෙන්න : සරම ජාත්‍යන්තරයට ගිහින් සුද්දො සරමෙන් ගන්න වැඩ ටිකක් මෙන්න
 

 
1002
 
1054
 
1169
 
966
 
1049
 
1061
 
995
 
944
 
1127
 
943
 
1000
 
1101
 
1084
 
1158
 
982
 
1070
 
1081
 
941
 
886
 
949
 
1070
 
863
 
874
 
1089
 
1010