ඔට්ටුයි බැරැවට පුළුවන් නම් හිනා නොවි බලන්නකො : ඔට්ටුයි බැරැවට පුළුවන් නම් හිනා නොවි බලන්නකො
 

 
609
 
624
 
710
 
684
 
546
 
617
 
676
 
631
 
685
 
607
 
587
 
521
 
719
 
660
 
721
 
543
 
740
 
690
 
564
 
757
 
651
 
556
 
529
 
669
 
650