ඔට්ටුයි බැරැවට පුළුවන් නම් හිනා නොවි බලන්නකො : ඔට්ටුයි බැරැවට පුළුවන් නම් හිනා නොවි බලන්නකො
 

 
688
 
698
 
781
 
751
 
624
 
681
 
745
 
700
 
757
 
667
 
656
 
590
 
797
 
720
 
783
 
609
 
808
 
765
 
647
 
816
 
715
 
632
 
595
 
737
 
733