ඔට්ටුයි බැරැවට පුළුවන් නම් හිනා නොවි බලන්නකො : ඔට්ටුයි බැරැවට පුළුවන් නම් හිනා නොවි බලන්නකො
 

 
729
 
736
 
820
 
794
 
674
 
725
 
787
 
735
 
802
 
703
 
706
 
629
 
846
 
759
 
823
 
645
 
845
 
816
 
691
 
860
 
749
 
677
 
632
 
787
 
769