ඔට්ටුයි බැරැවට පුළුවන් නම් හිනා නොවි බලන්නකො : ඔට්ටුයි බැරැවට පුළුවන් නම් හිනා නොවි බලන්නකො
 

 
574
 
582
 
682
 
655
 
514
 
589
 
641
 
604
 
646
 
571
 
553
 
496
 
688
 
624
 
691
 
507
 
707
 
661
 
541
 
729
 
615
 
533
 
503
 
638
 
626