ඔට්ටුයි බැරැවට පුළුවන් නම් හිනා නොවි බලන්නකො : ඔට්ටුයි බැරැවට පුළුවන් නම් හිනා නොවි බලන්නකො
 

 
856
 
859
 
931
 
912
 
792
 
829
 
903
 
839
 
930
 
809
 
832
 
769
 
958
 
870
 
937
 
758
 
969
 
934
 
792
 
976
 
851
 
808
 
735
 
903
 
864