ඔට්ටුයි බැරැවට පුළුවන් නම් හිනා නොවි බලන්නකො : ඔට්ටුයි බැරැවට පුළුවන් නම් හිනා නොවි බලන්නකො
 

 
636
 
649
 
731
 
709
 
572
 
637
 
704
 
655
 
709
 
630
 
611
 
543
 
747
 
678
 
747
 
561
 
763
 
715
 
596
 
775
 
675
 
581
 
553
 
699
 
677