ඔට්ටුයි බැරැවට පුළුවන් නම් හිනා නොවි බලන්නකො : ඔට්ටුයි බැරැවට පුළුවන් නම් හිනා නොවි බලන්නකො
 

 
959
 
977
 
1035
 
1015
 
905
 
922
 
989
 
925
 
1033
 
909
 
939
 
879
 
1043
 
970
 
1030
 
858
 
1067
 
1042
 
898
 
1086
 
955
 
914
 
829
 
1001
 
971