ඔට්ටුයි බැරැවට පුළුවන් නම් හිනා නොවි බලන්නකො : ඔට්ටුයි බැරැවට පුළුවන් නම් හිනා නොවි බලන්නකො
 

 
556
 
563
 
664
 
642
 
500
 
575
 
622
 
592
 
628
 
555
 
533
 
483
 
675
 
609
 
674
 
488
 
694
 
645
 
534
 
711
 
603
 
506
 
483
 
617
 
614