බලා සිටි සැවොම පුදුම කරමින් ජෝන් සීනා සිය පෙම්වතියට කල අපුරු යෝජනාව : බලා සිටි සැවොම පුදුම කරමින් ජෝන් සීනා සිය පෙම්වතියට කල අපුරු යෝජනාව
 

 
872
 
822
 
769
 
866
 
768
 
809
 
746
 
819
 
701
 
937
 
724
 
740
 
695
 
910
 
756
 
760
 
847
 
826
 
878
 
723
 
807
 
805
 
748
 
855
 
926