මහ රෑ තනියම පාළු පාරක යන තරුණියකගේ ඉරණම හොල්මනක් නිසා වෙනස් වූ අයුරු ! (සිත බිය නම් බලන්න එපා !) : මහ රෑ තනියම පාළු පාරක යන තරුණියකගේ ඉරණම හොල්මනක් නිසා වෙනස් වූ අයුරු ! (සිත බිය නම් බලන්න එපා !)
 

 
643
 
595
 
565
 
642
 
549
 
610
 
525
 
612
 
493
 
727
 
501
 
520
 
471
 
697
 
520
 
525
 
640
 
601
 
656
 
500
 
601
 
577
 
523
 
654
 
693