බබාගෙ පස්සෙන් යන්නේ කවුද බලන්නකො පේළියට : බබාගෙ පස්සෙන් යන්නේ කවුද බලන්නකො පේළියට
 

 
691
 
620
 
713
 
717
 
831
 
770
 
721
 
771
 
648
 
698
 
758
 
637
 
597
 
634
 
605
 
707
 
820
 
658
 
573
 
797
 
636
 
751
 
767
 
834
 
749