හකුරු හදන්නෙ මෙන්න මෙහෙමයි : හකුරු හදන්නෙ මෙන්න මෙහෙමයි
 

 
1040
 
1002
 
942
 
1061
 
945
 
968
 
914
 
1031
 
876
 
1127
 
884
 
929
 
875
 
1076
 
940
 
947
 
1021
 
986
 
1058
 
965
 
966
 
973
 
930
 
1011
 
1130