ප්ලාස්ටික් බෝතල් මීට පස්සෙ විසි කරන්න එපා : ප්ලාස්ටික් බෝතල් මීට පස්සෙ විසි කරන්න එපා
 

 
1180
 
1176
 
1092
 
1223
 
1093
 
1105
 
1079
 
1192
 
1011
 
1266
 
1032
 
1091
 
1026
 
1223
 
1090
 
1093
 
1193
 
1148
 
1192
 
1218
 
1088
 
1117
 
1070
 
1132
 
1308