ඔලු දෙකේ බල්ලො දැකලා තියෙනවද. බලන්නකො පාලු පාරවල් වල ඉදන් මේ බල්ලො කරන වැඩ : ඔලු දෙකේ බල්ලො දැකලා තියෙනවද. බලන්නකො පාලු පාරවල් වල ඉදන් මේ බල්ලො කරන වැඩ
 

 
900
 
855
 
810
 
896
 
807
 
843
 
780
 
853
 
751
 
971
 
761
 
778
 
726
 
932
 
782
 
795
 
874
 
851
 
912
 
758
 
833
 
839
 
783
 
882
 
968