මෙන්න සුපිරිම සුපිරි වැඩ්ඩෙක් කරන සුපිරිම වැඩ ටිකක් : මෙන්න සුපිරිම සුපිරි වැඩ්ඩෙක් කරන සුපිරිම වැඩ ටිකක්
 

 
916
 
810
 
923
 
907
 
1040
 
962
 
930
 
987
 
834
 
888
 
972
 
828
 
799
 
834
 
811
 
912
 
1010
 
860
 
772
 
986
 
854
 
965
 
968
 
1050
 
946