මෙන්න සුපිරිම සුපිරි වැඩ්ඩෙක් කරන සුපිරිම වැඩ ටිකක් : මෙන්න සුපිරිම සුපිරි වැඩ්ඩෙක් කරන සුපිරිම වැඩ ටිකක්
 

 
1017
 
899
 
1032
 
1011
 
1147
 
1070
 
1041
 
1097
 
931
 
997
 
1070
 
940
 
909
 
954
 
922
 
1019
 
1128
 
947
 
875
 
1077
 
964
 
1094
 
1087
 
1155
 
1035