ලෝකයේ අරුම පුදුම තැන් මෙන්න : ලෝකයේ අරුම පුදුම තැන් මෙන්න
 

 
1022
 
903
 
1034
 
1015
 
1150
 
1073
 
1046
 
1100
 
933
 
1002
 
1073
 
944
 
914
 
959
 
924
 
1020
 
1130
 
949
 
877
 
1080
 
968
 
1094
 
1090
 
1159
 
1037