ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවෙන් කාලෙකට පස්සේ කරපු වෙනස්ම විදිහක Display එකක් මෙන්න... : ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවෙන් කාලෙකට පස්සේ කරපු වෙනස්ම විදිහක Display එකක් මෙන්න...
 

 
594
 
600
 
732
 
656
 
631
 
690
 
766
 
588
 
598
 
525
 
698
 
660
 
638
 
735
 
743
 
577
 
713
 
600
 
715
 
684
 
767
 
705
 
710
 
693
 
704