අඟර දඟර දාලා පෙරලෙන ට්‍රක් එක : අඟර දඟර දාලා පෙරලෙන ට්‍රක් එක
 

 
1218
 
1215
 
1134
 
1259
 
1144
 
1151
 
1119
 
1243
 
1062
 
1312
 
1074
 
1123
 
1063
 
1269
 
1125
 
1136
 
1233
 
1184
 
1240
 
1272
 
1137
 
1159
 
1120
 
1177
 
1357