මිනීපෙට්ටියක් එක්ක විදුලි සෝපානයක ගියපු අයට වෙච්චි නොසිතූ වැඩේ බලන්නකෝ : මිනීපෙට්ටියක් එක්ක විදුලි සෝපානයක ගියපු අයට වෙච්චි නොසිතූ වැඩේ බලන්නකෝ
 

 
932
 
891
 
1050
 
944
 
911
 
1009
 
1070
 
879
 
900
 
810
 
980
 
967
 
922
 
1007
 
1004
 
860
 
1016
 
942
 
1040
 
991
 
1067
 
1002
 
1010
 
979
 
1029