මිනීපෙට්ටියක් එක්ක විදුලි සෝපානයක ගියපු අයට වෙච්චි නොසිතූ වැඩේ බලන්නකෝ : මිනීපෙට්ටියක් එක්ක විදුලි සෝපානයක ගියපු අයට වෙච්චි නොසිතූ වැඩේ බලන්නකෝ
 

 
652
 
648
 
782
 
703
 
677
 
735
 
820
 
634
 
642
 
572
 
747
 
709
 
682
 
779
 
789
 
626
 
753
 
643
 
766
 
735
 
814
 
747
 
757
 
743
 
770