මිනීපෙට්ටියක් එක්ක විදුලි සෝපානයක ගියපු අයට වෙච්චි නොසිතූ වැඩේ බලන්නකෝ : මිනීපෙට්ටියක් එක්ක විදුලි සෝපානයක ගියපු අයට වෙච්චි නොසිතූ වැඩේ බලන්නකෝ
 

 
771
 
756
 
899
 
818
 
789
 
849
 
920
 
738
 
756
 
692
 
853
 
829
 
786
 
887
 
887
 
726
 
877
 
777
 
873
 
846
 
924
 
857
 
862
 
851
 
889