මිනීපෙට්ටියක් එක්ක විදුලි සෝපානයක ගියපු අයට වෙච්චි නොසිතූ වැඩේ බලන්නකෝ : මිනීපෙට්ටියක් එක්ක විදුලි සෝපානයක ගියපු අයට වෙච්චි නොසිතූ වැඩේ බලන්නකෝ
 

 
704
 
698
 
834
 
757
 
735
 
790
 
864
 
684
 
698
 
629
 
786
 
767
 
724
 
824
 
836
 
675
 
806
 
700
 
817
 
787
 
864
 
802
 
810
 
791
 
825