යකඩ ගේට්ටුවක් ලඟ සෙල්ලම් කරමින් සිටි දරුවන් දෙදෙනෙකුට සිදුවුණු දේ : යකඩ ගේට්ටුවක් ලඟ සෙල්ලම් කරමින් සිටි දරුවන් දෙදෙනෙකුට සිදුවුණු දේ
 

 
1048
 
1013
 
947
 
1067
 
956
 
974
 
923
 
1038
 
882
 
1138
 
892
 
939
 
885
 
1084
 
947
 
954
 
1028
 
996
 
1063
 
982
 
970
 
979
 
939
 
1016
 
1141