යකඩ ගේට්ටුවක් ලඟ සෙල්ලම් කරමින් සිටි දරුවන් දෙදෙනෙකුට සිදුවුණු දේ : යකඩ ගේට්ටුවක් ලඟ සෙල්ලම් කරමින් සිටි දරුවන් දෙදෙනෙකුට සිදුවුණු දේ
 

 
1185
 
1179
 
1093
 
1225
 
1099
 
1106
 
1082
 
1196
 
1015
 
1268
 
1033
 
1094
 
1027
 
1226
 
1092
 
1097
 
1197
 
1151
 
1197
 
1220
 
1090
 
1120
 
1072
 
1134
 
1311