යකඩ ගේට්ටුවක් ලඟ සෙල්ලම් කරමින් සිටි දරුවන් දෙදෙනෙකුට සිදුවුණු දේ : යකඩ ගේට්ටුවක් ලඟ සෙල්ලම් කරමින් සිටි දරුවන් දෙදෙනෙකුට සිදුවුණු දේ
 

 
1356
 
1353
 
1273
 
1402
 
1281
 
1268
 
1251
 
1380
 
1196
 
1449
 
1207
 
1246
 
1182
 
1397
 
1235
 
1262
 
1362
 
1314
 
1384
 
1475
 
1251
 
1297
 
1240
 
1308
 
1504