යකඩ ගේට්ටුවක් ලඟ සෙල්ලම් කරමින් සිටි දරුවන් දෙදෙනෙකුට සිදුවුණු දේ : යකඩ ගේට්ටුවක් ලඟ සෙල්ලම් කරමින් සිටි දරුවන් දෙදෙනෙකුට සිදුවුණු දේ
 

 
947
 
890
 
844
 
941
 
848
 
878
 
815
 
912
 
786
 
1007
 
799
 
825
 
769
 
972
 
835
 
835
 
908
 
889
 
955
 
808
 
874
 
882
 
825
 
917
 
1019