යකඩ ගේට්ටුවක් ලඟ සෙල්ලම් කරමින් සිටි දරුවන් දෙදෙනෙකුට සිදුවුණු දේ : යකඩ ගේට්ටුවක් ලඟ සෙල්ලම් කරමින් සිටි දරුවන් දෙදෙනෙකුට සිදුවුණු දේ
 

 
743
 
785
 
892
 
718
 
782
 
793
 
680
 
652
 
836
 
711
 
761
 
854
 
818
 
863
 
720
 
796
 
809
 
667
 
616
 
684
 
771
 
633
 
622
 
820
 
763