මහන්සිවෙලා හොයාගත්තු සල්ලි වලින් අක්කයි මල්ලියි ගන්න යනදේ : මහන්සිවෙලා හොයාගත්තු සල්ලි වලින් අක්කයි මල්ලියි ගන්න යනදේ
 

 
1116
 
1095
 
1026
 
1148
 
1015
 
1037
 
992
 
1113
 
940
 
1207
 
957
 
1013
 
954
 
1141
 
1018
 
1015
 
1108
 
1065
 
1124
 
1119
 
1021
 
1054
 
1002
 
1071
 
1230