අවුරුදු 4 යි කොහොමද දාන මේකප් එක : අවුරුදු 4 යි කොහොමද දාන මේකප් එක
 

 
1041
 
1003
 
943
 
1061
 
945
 
969
 
917
 
1034
 
877
 
1128
 
887
 
931
 
877
 
1078
 
940
 
948
 
1022
 
988
 
1058
 
968
 
967
 
974
 
932
 
1012
 
1132