අවුරුදු 4 යි කොහොමද දාන මේකප් එක : අවුරුදු 4 යි කොහොමද දාන මේකප් එක
 

 
1354
 
1349
 
1269
 
1400
 
1281
 
1267
 
1251
 
1378
 
1195
 
1443
 
1205
 
1244
 
1181
 
1395
 
1234
 
1261
 
1357
 
1312
 
1381
 
1469
 
1250
 
1294
 
1237
 
1303
 
1502