අවුරුදු 4 යි කොහොමද දාන මේකප් එක : අවුරුදු 4 යි කොහොමද දාන මේකප් එක
 

 
1001
 
1053
 
1168
 
965
 
1048
 
1061
 
995
 
943
 
1125
 
943
 
999
 
1100
 
1083
 
1156
 
979
 
1069
 
1080
 
939
 
885
 
946
 
1069
 
862
 
873
 
1088
 
1009