අවුරුදු 4 යි කොහොමද දාන මේකප් එක : අවුරුදු 4 යි කොහොමද දාන මේකප් එක
 

 
1211
 
1259
 
1351
 
1131
 
1228
 
1240
 
1187
 
1116
 
1295
 
1110
 
1176
 
1355
 
1248
 
1348
 
1154
 
1245
 
1270
 
1126
 
1096
 
1135
 
1277
 
1030
 
1060
 
1257
 
1187