අවුරුදු 4 යි කොහොමද දාන මේකප් එක : අවුරුදු 4 යි කොහොමද දාන මේකප් එක
 

 
893
 
929
 
1050
 
865
 
927
 
963
 
849
 
819
 
987
 
845
 
892
 
1005
 
971
 
1033
 
865
 
956
 
964
 
820
 
776
 
833
 
955
 
784
 
769
 
978
 
913