හිමිකරු පිටුපස කිසිදු ආධාරයක් නැතිව යන එන ගමන් මල්ල : හිමිකරු පිටුපස කිසිදු ආධාරයක් නැතිව යන එන ගමන් මල්ල
 

 
1002
 
949
 
896
 
1000
 
904
 
929
 
869
 
983
 
835
 
1069
 
849
 
885
 
825
 
1033
 
891
 
892
 
977
 
938
 
1012
 
873
 
927
 
934
 
875
 
967
 
1089