පට්ට ගිටාර් ගෑහිල්ලක් අවුරුදු 6යි මේ පුංචි පෑටියා : පට්ට ගිටාර් ගෑහිල්ලක් අවුරුදු 6යි මේ පුංචි පෑටියා
 

 
598
 
688
 
579
 
555
 
593
 
623
 
533
 
532
 
563
 
521
 
675
 
561
 
721
 
630
 
543
 
570
 
775
 
618
 
542
 
562
 
678
 
603
 
765
 
640
 
667