මේ නැටුම දිහා නම් දිගටම බලන් ඉන්න හිතෙයි : මේ නැටුම දිහා නම් දිගටම බලන් ඉන්න හිතෙයි
 

 
912
 
809
 
921
 
906
 
1039
 
961
 
930
 
986
 
832
 
886
 
971
 
826
 
798
 
833
 
809
 
908
 
1009
 
859
 
771
 
986
 
854
 
965
 
965
 
1047
 
942