මේ නැටුම දිහා නම් දිගටම බලන් ඉන්න හිතෙයි : මේ නැටුම දිහා නම් දිගටම බලන් ඉන්න හිතෙයි
 

 
1020
 
901
 
1032
 
1014
 
1150
 
1071
 
1043
 
1099
 
932
 
999
 
1071
 
941
 
912
 
956
 
923
 
1019
 
1130
 
948
 
876
 
1080
 
967
 
1094
 
1090
 
1158
 
1036