අනු නමයෙන් දිවි ගලවාගත් යතුරැ පැදි කරැට අවසානයේ වු දේ : අනු නමයෙන් දිවි ගලවාගත් යතුරැ පැදි කරැට අවසානයේ වු දේ
 

 
749
 
699
 
655
 
748
 
647
 
703
 
631
 
708
 
588
 
826
 
607
 
616
 
578
 
799
 
627
 
633
 
733
 
691
 
764
 
597
 
697
 
682
 
636
 
748
 
800