කාලෙකින් ආපු තාත්තව දැකපු පුංචි දෝණි හැසිරැණේ කොහොමද බලන්නකො : කාලෙකින් ආපු තාත්තව දැකපු පුංචි දෝණි හැසිරැණේ කොහොමද බලන්නකො
 

 
711
 
674
 
629
 
718
 
621
 
679
 
603
 
685
 
558
 
796
 
578
 
590
 
547
 
769
 
594
 
605
 
708
 
666
 
736
 
572
 
667
 
654
 
605
 
721
 
778