තරඟකාරියගේ ගායනය ඉවසීමට නොහැකිව විනිසුරුවෙක් ප්‍රේක්ෂකයන් ඉදිරියේ තම ඇඳුම් ගලවයි : තරඟකාරියගේ ගායනය ඉවසීමට නොහැකිව විනිසුරුවෙක් ප්‍රේක්ෂකයන් ඉදිරියේ තම ඇඳුම් ගලවයි
 

 
1006
 
952
 
900
 
1005
 
907
 
930
 
871
 
994
 
840
 
1081
 
851
 
890
 
831
 
1036
 
896
 
901
 
983
 
942
 
1015
 
882
 
930
 
939
 
879
 
968
 
1089